TARIFES


NOVETAT MAIG’16

La Canera d’Inca informa que a partir de dia 10 de maig del 2016, tots els cànids i felins que siguin reservats i/ò adoptats a partir de dita data, es lliuraran esterilitzats sense excepció*.
La persona adoptant es farà càrrec de les despeses derivades de les esterilitzacions, segons llistat de tarifes del CEPAD.
Els lliuraments d’animals adoptats es realitzaran seguin protocol sobre el que els hi informaran a l’oficina del CEPAD (operacions programades, post-operatoris, possible tractament a domicili, …).
Només es realitzaran operacions d’esterilització a animals ADOPTATS a la Canera d’Inca. No es realitzaran esterilitzacions a animals que siguin recuperats pels seus propietaris legals ni es realitzaran consultes a particulars.
I encara sabent que qualsevol ajuda sempre es poca, de cada animal adoptat a partir de dia 10 de maig’16, el CEPAD destinarà 1€ al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.

*Exceptuant aquells casos que el criteri veterinari no ho permeti o no ho vegi convenient (quissons, senils, …).


NOVEDAD MAYO’16

La Perrera de Inca informa que a partir de día 10 de mayo del 2016, todos los cánidos y felinos que sean reservados y/o adoptados a partir de esa fecha, se entregaran esterilizados sin excepción*.
La persona adoptante se hará cargo de los gastos derivados de las esterilizaciones, según listado de tarifas del CEPAD.
Las entregas de animales adoptados se realizarán siguiendo protocolo sobre el que les informarán en la oficina del CEPAD (operaciones programadas, post-operatorios, posible tratamiento en domicilio, …).
Sólo se realizarán operaciones de esterilización a animales ADOPTADOS en la Perrera de Inca. No se realizarán esterilizaciones a animales que sean recuperados por sus propietarios legales ni se realizan consultas a particulares.
Y aun sabiendo que cualquier ayuda siempre es poca, de cada animal adoptado a partir de día 10 de mayo ’16, el CEPAD destinará 1€ al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.

*Excepto en aquellos casos que el criterio veterinario no lo permita o no vea conveniente (cachorros, seniles, …).


Taula de Preus. Animals hostalats a Canera d’Inca

Procediment/Tractament
Tarifa cànids i felins
Microxip identificatiu i Alta COVIB** 15 €
Alta COVIB (Col·legi Veterinaris) 0 €
Canvi/Modificació Propietari 6 €
Passaport/Cartilla** 10 €
Vacuna Ràbia** 5 €
Vacuna Tretravalent, Moixos RCP+Leucèmia 20 €
Castració Moix (orquidectomia+antibiòtic+antinflamatori) 40 €
Esterilització Moixa (ovariohisterectomia+antibiòtic+antiïnflamatori) 60 €
Castració Equí (orquidectomia+antibiòtic+antiïnflamatori)
Castració Ca (orquidectomia+antibiòtic+antiïnflamatori) 90 €
Esterilització Cussa (ovariohisterectomia+antibiòtic+antiïnflamatori) 110 €
Test Leishmania+Erlichia+Anaplasma 25 €
Test Parvovirus/coronavirus 15 €
Test FelV/FiV 20 €
* NO ES REALITZEN CONSULTES PARTICULARS NI TRACTAMENTS A ANIMALS QUE NO SIGUIN DEL CEPAD.
** Per a associacions de protecció animal es fan descomptes a convenir. Consultar a l’oficina.
*** Tractaments que no surtin a la taula de tarifes o es soliciti fora de la mateixa, es pressupostaran apart.
**** En cas de recuperació per part de propietaris, aquests abonaran els tractaments administrats a la sortida de l’animal.
***** Les tarifes corresponents s’abonaran en el moment de la sortida de l’animal.
****** Els adoptants NO es fan càrrec dels tractaments efectuats abans de l’adopció, exceptuant els d’esterilització i aquells que sol·licitin expressament.